/* * BUCLE HEADER */ function funcionbucleheader() { if (is_page(‘62’)) { return ‘

Portugáltanítás online

’; } elseif (is_page(‘34’)) { return ‘

Portugál nyelvtanítás

’; } elseif (is_page(‘3’)) {return ‘

Portugál nyelvoktatás

’; } } add_shortcode(‘bucleheader’, ‘funcionbucleheader’);

Adatkezelési tájékoztató itt letölthető

Gelencsér Eszter egyéni vállalkozó

Hatályos: 2023. szeptember 25. napjától

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Önt minél körültekintőbben tájékoztassuk személyes adatainak kezeléséről, a kezelés módjáról, céljáról és időtartamáról. A személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően kezeljük. (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet, amelyet a továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendeletnek, vagy GDPR-nak rövidítünk).

I. rész: Adatkezelő személye, adatkezelési fogalmak, adatkezelési elvek

1. Az adatkezelő személye, elérhetőségei

Gelencsér Eszter egyéni vállalkozó (Portugál Online)

Székhelye: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 4.

E-mail címe: eszter@portugalonline.hu

Adószáma: 56644665-1-41

Telefonos elérhetősége: +36-30 6063660

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve, ha gyakorolni kívánja a jelen tájékoztatóban lejjebb részletesen kifejtett jogait, kérjük, keressen minket a fentiekben megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

2. Fogalmak

3. Adatkezelési elvek

Az érintett személyes adatait az adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz a személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásában megadott, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt célokra, a jelen adatvédelmi tájékoztatóval megegyezően, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Fentiekre tekintettel az adatkezelő különösen az alábbi adatkezelési elveket alkalmazza:

II. rész: Adatkezelési folyamatok
Jelen részben az adatkezelő nyelvoktatási tevékenysége során, valamint azzal összefüggésben végzett, az egyes adatkezelési célok szerint részletetett adatkezelési folyamatok kerülnek bemutatásra. Az egyes kezelt adatokon felül az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

1. Ügyfélszolgálati adatkezelés

Adatkezelés célja: az adatkezelőhöz e-mailen beérkező ügyfélszolgálati megkereséseket intézése, a kérdések megválaszolása, kapcsolattartás. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az érintett megkereséséhez kapcsolódóan használja. Jelen bekezdés vonatkozik az Adatkezelőnek írott e-mailekre és a portugalonline.hu weboldal „Kapcsolat” mezőjén keresztül küldött e-mailekre is.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, amelyet az érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével ad meg

Érintettek köre: ügyfélszolgálati megkeresést intéző személy

Kezelt adatok köre: 

Az adatkezelővel kapcsolatba lépő természetes személy:

Adatárolás ideje: Az ilyen körben kezelt személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb az ügyfélszolgálati megkeresés érdemi lezárásától számított 1 év leteltéig.

Címzettek: harmadik személy vagy az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó részére adattovábbítás nem történik

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

•          tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.

•          helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.

•          adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, amennyiben azokra már nincs szükség jelen adatkezelés céljából kifolyólag; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; ha uniós vagy a magyar jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

•          adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•          adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

•          jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató IV. része tartalmazza.

2. Idegen nyelvi fejlesztési program

Adatkezelés célja: jelentkezők számára idegen nyelvi fejlesztés, szerződéses kötelzettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelői jogos érdek

Érintettek köre: képzésre jelentkező személy

Kezelt adatok köre: 

Jelentkező természetes személy:

Adatárolás ideje: Az ilyen körben kezelt személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb a képzés lezárásától számított 1 év leteltéig.

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

•          tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.

•          helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.

•          adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, amennyiben azokra már nincs szükség jelen adatkezelés céljából kifolyólag; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; ha uniós vagy a magyar jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

•          adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•          adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

•          jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató IV. része tartalmazza.

3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: számlakiállítás, törvényi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Érintettek köre: adatkezelővel képzési szerződést kötő természetes személy, akivel szemben az adatkezelő a szerződés alapján számlakiállításra jogosult

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím

Adattárolás ideje: a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdése alapján a számla kiállításától számított nyolc év.

Adatfeldolgozó: a számlákat KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2- 41), mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője állítja ki és tárolja.

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

•          tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.

•          helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.

•          adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, amennyiben azokra már nincs szükség jelen adatkezelés céljából kifolyólag; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; ha uniós vagy a magyar jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

•          adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•          adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

•          jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató IV. része tartalmazza.

4. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (5) bekezdésében foglaltakra

Érintettek köre: panasztevő fogyasztó

Kezelt adatok köre: fogyasztó neve, lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panasztevő aláírása, a panasz alátámasztásához szükséges, a panasztevő birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely az adatkezelőnek nem áll rendelkezésre, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma, a panasz kivizsgálásához adott esetben feltétlenül szükséges egyéb adat

Adattárolás ideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a jegyzőkönyv felvételétől számított öt év

Címzett: harmadik személy vagy az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó részére adattovábbítás nem történik

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

•          tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére.

•          helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.

•          adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; a személyes adatok kezelése jogellenes; ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•          jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató IV. része tartalmazza

5. Weboldallal kapcsolatos látogatottsági adatkezelés (Google Analytics, Google Search Console)

Adatkezelés célja:

Adatkezelő honlapjának használatakor kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére a következő célokkal:

Adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre: a weboldal látogatói

Kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Adattárolás ideje:

A sütikről (pontos neveik, funkcióik) az alábbi címen érhető el bővebb információ:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/?hl=hu

A Google adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=hu#zippy=%2Ca-cikk-tartalma

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

1. értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

2. a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

A Google Analytics Működésének korlátozása

 Ha nem kívánja a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analytics – további információk

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.

6. Weboldalon megjelenő hallgatói értékelések

A szolgáltatással kapcsolatban véleménynyilvánítások jelennek meg a honlapon belül, ezen bejegyzések egymástól történő megkülönböztethetősége érdekében a véleményíró által megadott név és arckép a bejegyzés mellett megjelenítésre kerül.

6.1 Adatkezelés célja:
Az értékelések egymástól való megkülönböztetése, bizonyos esetekben a véleményíró által megadott névvel és arcképpel.

6.2 Az adatkezelés jogalapja:
Az értékelések írójának hozzájárulása.

6.3 A kezelt személyes adatok köre:
A véleménynyilvánító neve, képmása, az általa írt szöveg és adott esetben további, általa készített képek.

6.4 Az érintettek köre:
Az értékeléseket megíró és azoknak közzétételéhez hozzájáruló személyek.

8.5.Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érintett oldaláról történő visszavonásig, de legkésőbb a Portugál Online megszűnéséig érvényes.

III. rész: Adatbiztonság

1. Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket az adatkezelő úgy választja meg és használja, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A személyes adatokat az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak a személyes adatoknak.

Az adatkezelő az adatkezelések során megvédi a személyes adatokat, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), biztosítja a személyes adatoknak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult érintettnek szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

A személyes adatok az internet segítségével kerülnek továbbításra adott esetben harmadik személy (Pest Megyei Kormányhivatal, , NAV) részére. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

2. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

A GDRP alapján az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény vagy helyzet, amikor az érintett személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens az adatkezelő tudomására jutott, bejelenti az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatja az érintettet is, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

IV. rész: Jogérvényesítés

1. Panasz, jogérvényesítési lehetőségek

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az érintett panaszát annak beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül az adatkezelő kivizsgálja. Kérjük, panaszát az I. rész 1. pontjában foglalt elérhetőségek valamelyikére küldje meg.

Egyebekben lehetősége van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz a következő elérhetőségeken:

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Online ügyintézés elérhetősége: https://online.naih.hu/EMS/Home

weboldal: www.naih.hu

Továbbá az érintett jogosult bírói jogérvényesítésre is. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

2. Közös eljárási szabályok

Kérjük, hogy megkeresésében a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét adja meg. Amennyiben az érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az adatkezelő jogosult további azonosító adatokat bekérni.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet szükség esetén az adatkezelő jogosult további 60 nappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küld az érintett részére, mint kérelmezőnek, illetve panaszosnak, a megkeresésétől számított 30 napon belül.

Az adatkezelő írásban válaszol a megkeresésekre, abban a formában, ahogy érkezett, azaz postai megkeresésre postai úton, e-mailes megkeresésre e-mail formájában, kivéve, ha a megkereső megkeresésében kifejezetten másképp rendelkezik.

Kérjük, hogy lehetőség szerint írásban keressen meg minket. A szóbeli tájékoztatás jogát kérjük csak akkor gyakorolja, ha más módon nem tud minket megkeresni, tekintettel arra, hogy az írásbeliség bizonyíthatósága mind az érintett, mind pedig az adatkezelő érdekeit védi.

A megalapozott kérelmeket az adatkezelő díjmentesen teljesíti. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, az adatkezelő jogosult ésszerű összegű díjat felszámítani, vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni. 

Tanulj velem portugált!

Add meg adataidat, s amint lehet válaszolok!